Hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ một lần trong năm

Hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ một lần trong năm

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm…”

Hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ một lần trong năm

Hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ một lần trong năm

Câu hỏi: Trong năm Công ty mua một số công cụ dụng cụ (CCDC) và một số thiết bị có chi phí < 30 triệu. Theo quy định hiện hành: CCDC phân bổ không quá 2 năm, tài sản không đủ điều kiện tăng TSCĐ phân bổ không quá 3 năm. Xin hỏi khi mua CCDC và thiết bị có giá trị < 30 triệu Công ty hạch toán phân bổ một lần trong năm có phù hợp với quy định không?

Trả lời:

Căn cứ:

*Quy định về Công Cụ Dụng Cụ

– Theo quy định tại Khoản 11, Điều 9, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thì trường hợp các TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT–BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 45/2013/TT–BTC nêu trên thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 45/2013/TT–BTC

– Cũng theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thì “Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm”

*Quy định về chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

– Mặt khác, theo quy định tại Tiết d, Điểm 2.2 Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT–BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ–CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ–CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn:

“d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm…”

Các căn cứ này được quy định cụ thể hiện nay theo:

– Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

– Nghị định số 218/2013/NĐ–CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thông tư 78/2014/TT–BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thông tư 151/2014/TT–BTC sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế trong đó có sửa đổi một số điều của Thông tư 78

– Thông tư 96/2015/TT–BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ–CP

Theo các quy định trên thì tùy vào từng trưởng hợp cụ thể để doanh nghiệp xem xét:

(1)Trường hợp tài sản là các công cụ có giá trị nhỏ, hoặc các công cụ có giá trị lớn nhưng thời gian sử dụng ngắn, công ty không cần quản lý theo dõi thì có thể phân bổ 1 năm;

(2)Trường hợp những công cụ có giá trị lớn thời gian sử dụng dài, doanh nghiệp phải quản lý theo dõi thì doanh nghiệp phân bổ vào chi phí trong 2 năm, để đảm bảo phù hợp với quy định trên, vừa đảm bảo phù hợp với quy định: Chi phí phải tương ứng với doanh thu.

(3) Đối với các TSCĐ trước đây, nay không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ mà thời gian khấu hao ( theo cách xác định trước đây) vẫn còn từ 2 năm trở lên, thì doanh nghiệp vẫn phải phân bổ vào chi phí từ 2 đến 3 năm.